Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo v/v triển khai thực hiện chuyến đi thực tế môn học của sinh viên POHE, chuyên ngành quản trị khách sạn tại Đà Nẵng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:  171  /TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

TẠI ĐÀ NẴNG

 

Theo Quyết định số 925/QĐ-ĐHKTQD ngày 25 tháng 11 năm 2014 của trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị khách sạn K53 đi thực tế môn học “Quản trị kinh doanh khách sạn” tại Đà Nẵng từ ngày 26/11/2014 đến ngày 30/11/2014.

Mỗi sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 2,000,000 VNĐ/sinh viên.

Đề nghị 56 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành chuyên ngành Quản trị khách sạn K53 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Đinh Tuấn Dũng

 


Số lượt đọc: 2067 - Cập nhật lần cuối: 26/11/2014 10:50