Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo về công tác NCKH của sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:   189/TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

Kính gửi: Các nhóm nghiên cứu khoa học - sinh viên Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

 

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014 – 2015 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đã triển khai việc mời giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các nhóm (Danh sách các nhóm nghiên cứu khoa học và GV hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này).

Trung tâm đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao & POHE đề nghị các nhóm nghiên cứu chủ động liên hệ với thầy cô hướng dẫn của mình, đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành đề tài đúng thời gian quy định.

Các thầy cô giáo chủ nhiệm có trách nhiệm đôn đốc, phổ biến thông báo này tới các nhóm nghiên cứu khoa học lớp mình về tình hình nghiên cứu của các nhóm.

Các nhóm khẩn trương đăng ký tham dự “lớp hướng dẫn NCKH” do Trung tâm tổ chức trước ngày 25/12/2014.

Nếu gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, các nhóm cần thông báo cho Trung tâm Đào tạo tiên tiến, Chất lượng cao & POHE để được giải quyết.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu TT ĐTTT

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 ThS. Đinh Tuấn Dũng

 File đính kèm:

Danh sách đề tài NCKH

 


Số lượt đọc: 1762 - Cập nhật lần cuối: 24/12/2014 14:53