Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao khóa 53, năm học 2014 - 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

_____________

Số: 1556 /ĐHKTQD-TTĐTTT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

            

           Hà Nội, ngày   tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao khóa 53, năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Viện đào tạo Chương trình Chất lượng cao

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, Nhà trường quy định kế hoạch thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao khoá 53 như sau:

  1. Điều kiện sinh viên được thực tập và viết chuyên đề cuối khóa

Sinh viên đáp ứng các điều kiện theo Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo Chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành tại Quyết định số 1299/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012 của Hiệu trưởng.

  1. Thời gian thực tập, viết và đánh giá chuyên đề thực tập

2.1. Thời gian thực tập gồm 18 tuần, từ ngày 05/01/2015 đến ngày 30/05/2015; cụ thể như sau:

a) Thời gian chuẩn bị thực tập 3 tuần, từ ngày từ ngày 05/01/2015 đến ngày 25/01/2015, bao gồm các công việc sau:

- Xét điều kiện cho sinh viên đi thực tập;

- Tổ chức báo cáo chuyên đề cho sinh viên trước khi xuống cơ sở thực tập;

- Hướng dẫn cho sinh viên cách xác định các hướng đề tài nghiên cứu để có cơ sở lựa chọn đơn vị thực tập và đăng ký giảng viên hướng dẫn;

- Hướng dẫn trên cơ sở danh sách giảng viên do các Khoa, Viện chuyên ngành gửi và trình Trưởng BQL ra quyết định;

b) Thời gian thực tập là 15 tuần (từ 26/01/2015-30/05/2015).

2.2. Thời gian nộp chuyên đề thực tập và kết quả đánh giá của giáo viên hướng dẫn về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 03/06/2015.

2.3. Thời gian thuyết trình và đánh giá chuyên đề thực tập dự kiến từ 8/6/2015 đến 15/6/2015.

  1. Hình thức, nội dung và cách xác định kết quả chuyên đề thực tập

- Hình thức chuyên đề phải đảm bảo các yêu cầu trong phụ lục gửi kèm quy định này. Độ dài của chuyên đề tối thiểu 30 trang, được in trên một mặt giấy A4 (tiếng Anh hoặc tiếng Việt);

- Sinh viên đăng ký viết chuyên đề thực tập bằng tiếng Anh phải đạt điểm TBCHT của các môn chuyên môn học bằng tiếng Anh từ 7.0 trở lên.

- Nội dung của chuyên đề phải bao gồm cả phần khung lý thuyết, thực trạng và giải pháp cho vấn đề nghiên cứu, đảm bảo về cơ sở trích dẫn.

- Điểm đánh giá chuyên đề thực tập bao gồm 2 điểm: giai đoạn 1 và giai đoạn 2; được làm tròn đến 0,05 điểm; chấm theo trang điểm 10.

(i) Điểm giai đoạn 1 là điểm Báo cáo tổng hợp hoặc điểm Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Điểm này do giáo viên hướng dẫn chấm và chiếm 30% tổng số điểm chuyên đề thực tập.

(ii) Điểm báo cáo thực tập giai đoạn 2 là điểm trung bình cộng của giáo viên hướng dẫn và 2 thành viên Hội đồng chấm trên cơ sở thuyết trình của sinh viên và chiếm 70%.

  1. Phân công trách nhiệm

4.1. Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị thường trực đầu mối, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên nộp đầy đủ học phí theo quy định. Mức học phí theo thông báo hàng năm của Phòng Tài chính – Kế toán đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao;

- Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập, xét cho sinh viên đủ điều kiện thực tập; cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên;

- Phối hợp với các Khoa, Viện chuyên ngành tổ chức báo cáo chuyên đề cho sinh viên trước khi xuống cơ sở thực tập;

- Xác định thời gian, địa điểm và phối hợp với Khoa, Viện có Chương trình Chất lượng cao tổ chức giới thiệu, phổ biến Kế hoạch thực tập tổng hợp cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 53, sắp xếp địa điểm cho các báo cáo viên theo yêu cầu của từng chuyên ngành.

- Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký viết chuyên đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh; cho sinh viên đăng ký giáo viên hướng dẫn trên cơ sở danh sách các đơn vị gửi; tổng hợp và trình Trưởng BQL ra quyết định;

- Lên kế hoạch, phối hợp với các Khoa, Viện có Chương trình Chất lượng cao tổ chức cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 53 thuyết trình chuyên đề cuối khóa trước Hội đồng chấm chuyên đề;

- Tập hợp chuyên đề gửi Hội đồng chấm chuyên đề thực tập, tổng hợp điểm và thông báo kết quả cho sinh viên;

- Tập hợp chuyên đề gửi Phòng Thanh tra - Pháp chế theo quy định về thanh tra chuyên đề tốt nghiệp;

- Lưu trữ dữ liệu điểm để xét học bổng cho sinh viên.

4.2. Khoa, Viện có Chương trình Chất lượng cao

- Liên hệ 02 báo cáo viên từ các cơ quan thực tiễn đến trao đổi với sinh viên chuyên ngành cho Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để bố trí giảng đường và thông báo cho sinh viên tham dự;

- Gửi danh sách giảng viên hướng dẫn chuyên đề thực tập cuối khóa cho Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để cho sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn (Trong danh sách cần ghi rõ họ và tên; học hàm, học vị; hướng nghiên cứu chính; hướng dẫn bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt), (hạn cuối ngày 27/12/2014);

- Lập Bản kế hoạch thực tập chi tiết nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nội dung, phương pháp, quy trình hướng dẫn thực tập, tiến độ thời gian theo từng giai đoạn, chế độ báo cáo và công tác kiểm tra thực hiện tiến độ thực tập cho từng chuyên ngành đào tạo theo Chương trình Chất lượng cao (Kiểm toán, Ngân hàng, Đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Quản trị doanh nghiệp);

- Gửi bản kế hoạch thực tập chi tiết của chuyên ngành cho Ban quản lý thông qua Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

- Thông báo thời gian phổ biến kế hoạch thực tập chi tiết, lịch nhận giảng viên hướng dẫn và báo cáo viên cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để bố trí giảng đường và thông báo cho sinh viên.

- Theo dõi và đôn đốc giảng viên hướng dẫn chuyên đề thực tập theo đúng kế hoạch và nộp kết quả cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 03/06/2015.

- Tham gia Hội đồng chấm chuyên đề (thuyết trình) của sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 53 theo kế hoạch chung của Trường (dự kiến từ 08/06/2015 đến 15/06/2015).

4.3. Phòng Tài chính - Kế toán

Căn cứ Quy chế thu chi nội bộ của Trường đối với Chương trình Chất lượng cao để thực hiện công việc:

- Thanh toán kinh phí cho công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai thực tập cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao; kinh phí cho các Khoa, Viện có Chương trình Chất lượng cao mời báo cáo viên báo cáo các chuyên đề mới cho sinh viên trước khi đi thực tập;;

- Thanh toán tiền chấm chuyên đề trên cơ sở quyết định phân công giáo viên hướng dẫn.

4.4. Phòng Thanh tra pháp chế:

- Lập Báo cáo trình Hiệu trưởng Kế hoạch thanh tra chuyên đề thực tập;

            - Tổng hợp danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao vi phạm quy chế, mức độ vi phạm và đề nghị hình thức xử lý và gửi cho Thường trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (Qua Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 22/6/2015 để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao;

            - Phối hợp với Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để tổ chức kiểm tra thực tập cuối khóa.

  1. Tổ chức thực hiện và kiểm tra quá trình thực tập

5.1. Đối với BQL và Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

- Ban Quản lý chỉ đạo và Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE phối hợp với các phòng ban, Viện/Khoa có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập, kiểm tra các nhóm thực tập để nắm tình hình chung và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian thực tập.

- Họp với các Khoa, viện để triển khai hoạt động thực tập cho sinh viên.

5.2. Đối Khoa, Viện chuyên ngành và giáo viên hướng dẫn

- Cùng với cơ quan thực tập thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra tiến độ thực tập của sinh viên theo Kế hoạch thực tập chi tiết của chuyên ngành;

- Phản ảnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hướng dẫn thực tập với Ban Giám hiệu (qua Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE);

- Chịu trách nhiệm về chất lượng báo cáo thực tập của sinh viên, chịu trách nhiệm trước nhà trường về tiến độ thực tập, sự trùng lặp của báo cáo thực tập của sinh viên.

5.3. Đối với sinh viên

- Tìm cơ sở thực tập phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Chấp hành nghiêm túc kế hoạch thực tập, kỷ luật lao động tại cơ sở thực tập; chủ động tìm sự giúp đỡ và hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn và cán bộ cơ sở thực tập trong quá trình viết báo cáo thực tập, xây dựng và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cơ sở thực tập.

- Xin ý kiến nhận xét, đánh giá của cơ sở thực tập về quá trình thực tập, có xác nhận bằng dấu đỏ. Sinh viên nộp chuyên đề thực tập về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo kế hoạch chung.

- Nộp 02 báo cáo thực tập cùng đề cương, bản thảo có bút tích của giáo viên hướng dẫn cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Phầm mềm báo cáo ghi chung cả nhóm vào 02 đĩa CD và thư mục ghi rõ theo thứ tự: Mã số SV, họ và tên SV, tên đề tài, họ và tên giáo viên hướng dẫn, nhóm trưởng sẽ chuyển cho giáo viên hướng dẫn nhóm mình để chấm điểm.

- Những sinh viên không hoàn thành báo cáo thực tập hoặc nộp chậm thời gian sẽ bị xử lý theo quy định.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên phản ánh tình hình với Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua TTĐTTT, CLC & POHE) để kịp thời giải quyết. (Liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan; email: loandc_neu@yahoo.com; điện thoại: máy lẻ 6005 và DĐ 0989.138.779).

 

 

 

Nơi nhận

- Như kính gửi

- Hiệu trưởng (để báo cáo)

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC & POHE

 

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS.TS. Phạm Quang Trung

(Trưởng BQL CTTT, CLC&POHE)

                                                                                     


Số lượt đọc: 2781 - Cập nhật lần cuối: 29/12/2014 18:38