Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình chất lượng cao và Chương trình POHE khóa 54

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Trung tâm đào tạo Tiên tiến,

Chất lượng cao và POHE

________________

Số: 201 /TTĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

                              Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên

Chương trình chất lượng cao và Chương trình POHE khóa 54

 

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên và có kế hoạch bồi dưỡng những sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra về điều kiện tiếng Anh của Chương trình Chất lượng cao và POHE, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên 2 chương trình vào cuối tháng 01/2015.

Dự kiến: Chương trình Chất lượng cao thi vào ngày 25/01/2015

                Chương trình POHE thi vào ngày 01/02/2015

Sinh viên sẽ thi đủ các kỹ năng của môn Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết).

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập thông báo tới toàn thể các sinh viên Chương trình Chất lượng cao và POHE khóa 54 biết và thực hiện.

 

                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các lớp CLC và POHE K54

- Các GVCN lớp

- Lưu VPTTĐTTT, CLC&POHE                                                                             ThS Đinh Tuấn Dũng

 

Quy trình thi sát hạch đầu ra dành cho sinh viên CLC K54

                                                                             

 


Số lượt đọc: 1944 - Cập nhật lần cuối: 30/12/2014 08:40
BÀI ĐÃ ĐĂNG