Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo Sinh viên đến lấy lịch Trường năm 2015

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT, CLC& POHE

 

       Số: 208/ TT ĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2015

 

 

Thông báo

Sinh viên đến lấy lịch Trường năm 2015

 

 

Kính gửi: Sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và 2@2

 

Từ 9h00 thứ 4 (7/1/2015) đến 11h thứ 5 (8/1/2015), Trung tâm sẽ tiến hành phát Lịch năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy của Trường (mỗi em 01 tờ).

Đề nghị cán bộ các lớp đến phòng 104 nhà 14 nhận lịch và phát cho lớp. Nếu sau thời gian trên, Trung tâm sẽ không giải quyết.

Đề nghị các chủ nhiệm lớp thông báo đầy đủ, kịp thời tới các lớp và thực hiện theo thông báo này.

 

Nơi nhận:

  • Như đề gửi
  • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 


ThS Đinh Tuấn Dũng

 


Số lượt đọc: 3190 - Cập nhật lần cuối: 06/01/2015 09:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG