Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo điều chỉnh lich đăng ký GVHD CLC 55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số:         /ĐHKTQD-TTĐTTT

v/v điều chỉnh lich đăng ký GVHD CLC 55

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

                  

Kính gửi:       - Các CVHT/CB phụ trách lớp

                                                - Sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 55

 

Nhà trường đang tiến hành sửa chữa, bảo trì và nâng cấp phần mềm của toàn trường nên hệ thống phần mềm của Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE cũng đang điều chỉnh.

Vì vậy, lịch đăng ký giảng viên hướng dẫn của 6 chuyên ngành Chất lượng cao sẽ chuyển sang sáng 6/01/2017 (thứ Sáu).

Lịch cụ thể như sau:

            Đăng ký giáo viên hướng dẫn thực tập:  Đăng ký online

Thời gian:  10h00-12h00  sáng ngày 06/01/2017 (thứ Sáu)

Hướng dần cách đăng ký online:

  • Sinh viên đọc thông tin về giáo viên hướng dẫn (GVHD) của 6 chuyên ngành Chất lượng cao (xem Danh sách đính kèm);
  • Sinh viên đăng ký vào đường link trên website của Trung tâm (Cổng thông tin SV);
  • Mỗi chuyên ngành có ghi chỉ tiêu tối đa để sinh viên đăng ký GVHD
  • Khi tên phần mềm đăng ký báo full, sinh viên nhanh chóng chuyển sang đăng ký GVHD khác;
  • Trường hợp sinh viên quá hạn không đăng ký, Trung tâm ĐTTT, CLC và POHE sẽ phối hợp với các Khoa/Viện có Chương trình Chất lượng cao đăng ký bổ sung cho SV.

Yêu cầu: Tất cả sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 55 đọc kỹ cách đăng ký GVHD online và đăng ký đúng thời gian thông báo.

Dự kiến công bố kết quả đăng ký: 16h00 chiều ngày 09/01/2017 (thứ Hai)

            Nhận được Thông báo này, đề nghị các CVHT/CB phụ trách các lớp Chất lượng cao thông báo cho sinh viên được biết về lịch phổ biến thực tập tốt nghiệp và đăng ký GVHD để thực hiện theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC & POHE

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

 

Danh sách GVHD

 


Số lượt đọc: 679 - Cập nhật lần cuối: 05/01/2017 14:44
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo mua BHYT đợt 2  23/11/2016 10:02