Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo v/v nôp giấy khai sinh và bằng PTTH của SV CTTT, CLC và POHE K55, K56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số:         /ĐHKTQD-TTĐTTT

v/v Nôp giấy khai sinh và bằng PTTH của SV CTTT, CLC và POHE K55, K56

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 5 tháng 01 năm 2017

                  

Kính gửi:       - Các CVHT/CB phụ trách lớp Tiên tiến, CLC và POHE

                                 - Sinh viên các lớp Tiên tiến, CLC và POHE khóa 55 và 56

 

          Để thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên năm thứ 4 và hoàn thiện hồ sơ sinh viên đối với sinh viên khóa 55 và khóa 56, Nhà trường yêu cầu sinh viên nộp đầy đủ bằng tốt nghiệp cấp 3, giấy khai sinh. Cụ thể như sau:

  • Giấy tờ phải nộp
  • Giấy khai sinh (bản sao) và bản gốc (để đối chiếu)
  • Bằng tốt nghiệp PTTH (có công chứng) và bản gốc (để đối chiếu)
  • Thời hạn nộp: Đề nghị các cán bộ lớp đại diện lớp tập hợp Bằng tốt nghiệp và Giấy khai sinh bản gốc, bản sao (có danh sách kèm theo - xếp theo thứ tự và nộp về Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 13/01/2017.
  • Địa điểm nộp: Phòng Quản lý Đào tạo (gặp Cô Trần Thanh Hà – phòng 101 tầng 1 Nhà 10).

Lưu ý:

  • Trường hợp sinh viên bị mất bằng PTTH, đề nghị sinh viên về trường cấp 3 cũ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương xin cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp PTTH (Bằng tốt nghiệp PTTH bìa đỏ giống Bằng tốt nghiệp PTTH cấp lần đầu ghi chữ bản sao).
  • Tất cả bản gốc Bằng tốt nghiệp PTTH và Giấy khai sinh sẽ trả lại ngay cho sinh viên sau khi đối chiếu, nhà trường chỉ giữ bản sao. Cán bộ lớp có trách nhiệm bàn giao lại bản gốc Bằng tốt nghiệp PTTH và Giấy khai sinh cho sinh viên trong lớp.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC & POHE

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TTĐTTT, CLC VÀ POHE

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

                                                                                   


Số lượt đọc: 809 - Cập nhật lần cuối: 06/01/2017 11:20
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo mua BHYT đợt 2  23/11/2016 10:02