Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo rà soát đính chính chứng chỉ GDQP của SV CLC và POHE K55, K56 và 57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số:         /ĐHKTQD-TTĐTTT

v/v Rà soát đính chính chứng chỉ GDQP của SV CLC và POHE K55, K56 và 57

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

                  

Kính gửi:       - Các CVHT/CB phụ trách lớp Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

                                    - Sinh viên các lớp Tiên tiến, CLC và POHE khóa 55, 56 và 57

 

          Trung tâm đang tiến hành đợt rà soát, đính chính tổng thể chứng chỉ GDQP học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng 2 đối với các lớp thuộc Chương trình Chất lượng cao và POHE.

Vì vậy, các lớp sinh viên khóa 55, 56 và 57 rà soát và danh sách tổng hợp những sinh viên cần đính chính sai sót về họ tên, mã sinh viên, quê quán… trên chứng chỉ Giáo dục quốc phòng do Trung tâm Giáo dục quốc phòng 2 cấp (có mẫu kèm theo).

 

TT

Họ và tên SV

Lớp

Khóa

Nội dung cần đính chính

Nội dung cần sửa

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm sẽ liên hệ với Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng 2 để cấp lại xác nhận chính xác cho sinh viên.

Thời gian nộp danh sách tổng hợp:  trước ngày 10/02/2017 (thứ Sáu)

Đề nghị các CVHT/GVCN lớp và cán bộ lớp các lớp sinh viên thuộc Chương trình Chất lượng cao và POHE nộp đúng hạn.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC & POHE

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

                                                                                   


Số lượt đọc: 849 - Cập nhật lần cuối: 16/01/2017 08:22
BÀI ĐÃ ĐĂNG