Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Thông báo mở thêm kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp cho sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

––––––––––––––––––

Số: 04/TB-TT,CLC & POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: -    Sinh viên Chương trình Tiên tiến, CLC, POHE & 2+2

 

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý của Trung tâm, hướng tới dịch vụ hoàn thiện cho sinh viên đang theo học tại Trung tâm.

Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE mở rộng thêm kênh tiếp nhận ý kiến phản hồi, giải đáp thắc mắc của sinh viên.

Sinh viên có thể gửi phản hồi và góp ý cho Trung tâm tại mục Liên hệ trên website: aep.neu.edu.vn

 

Nơi nhận:

  • Giáo viên chủ nhiệm;
  • Sinh viên CTTT,CLC, POHE, 2+2;
  • Lưu TT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

 TS. Đàm Sơn Toại

 


Số lượt đọc: 706 - Cập nhật lần cuối: 16/01/2017 16:01
BÀI ĐÃ ĐĂNG