Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB nôp giấy khai sinh, bằng THPT và rà soát đính chính của SV CTTT, CLC và POHE K55, K56 (bổ sung)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số: 05 /ĐHKTQD-TTĐTTT

v/v Nôp bổ sung giấy khai sinh,Bằng PTTH và rà soát đính chính của SV CTTT, CLC và POHE K55, K56

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

                  

Kính gửi:       - Các CVHT/CB phụ trách lớp Tiên tiến, CLC và POHE

                      - Sinh viên các lớp Tiên tiến, CLC và POHE khóa 55 và 56

 

          Nhà trường gửi Danh sách sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 55 và 56 đã nộp bằng THPT và giấy khai sinh. Đây là danh sách đầy đủ thông tin để in bằng tốt nghiệp đại học. Vì vậy, Nhà trường đề nghị sinh viên như sau:

  • Sinh viên kiểm tra lại các thông tin trong danh sách. nếu có sai sót gì, sinh viên mang theo giấy tờ đến Phòng Quản lý Đào tạo gặp C.Hà – Phòng 101 tầng 1 Nhà 10).

Thời gian nộp: từ ngày 13/2 đến ngày 17/2/2017 (trong giờ hành chính)

  • Sinh viên chưa nộp hồ sơ (bằng THPT và giấy khai sinh) mang đẩy đủ hồ sơ đến Phòng Quản lý Đào tạo gặp C.Hà – Phòng 101 tầng 1 Nhà 10).

Thời gian nộp: từ ngày 13/2 đến ngày 17/2/2017 (trong giờ hành chính)

  • Giấy tờ phải nộp:
  • Giấy khai sinh (bản sao) và bản gốc (để đối chiếu)
  • Bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng) và bản gốc (để đối chiếu)

Đề nghị các CVHT/CB phụ trách lớp nhắc sinh viên khóa 55 và 56 theo dõi Danh sách nộp bằng ở file đính kèm và thực hiện theo thời gian thông báo của Nhà trường.

 

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC & POHE

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

         

 ====

DANH SÁCH KHÓA 55

 

DANH SÁCH KHÓA 56

 

====

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1136 - Cập nhật lần cuối: 19/01/2017 09:19
BÀI ĐÃ ĐĂNG