Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, áp dụng cho khóa 58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

_________________

Số: 123/QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________ 

Hà Nội, ngày 6 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học đối với sinh viên

Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, áp dụng cho khóa 58
________________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

   Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

   Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

   Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ GD&ĐT về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

   Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hiệu trưởng giao cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai cho khóa 58.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Cổng thông tin điện tử (để t/b)

- Lưu TH, TTĐTTT

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

 

 =======

CHUẨN ĐẦU RA

=======

 


Số lượt đọc: 1168 - Cập nhật lần cuối: 09/02/2017 13:57
BÀI ĐÃ ĐĂNG