Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

_________________

Số: 129 /QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________ 

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

________________________

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

         Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

         Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;

         Căn cứ Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

         Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-ĐHKTQD ngày 6/02/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học đối với sinh viên các Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE áp dụng cho khóa 58;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên các Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE khóa 58 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị, sinh viên các Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Cổng thông tin điện tử (để t/b)

- Lưu TH, TTĐTTT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

 

========

BẢNG QUY ĐỔI

 

QUY ĐỊNH HỌC VÀ KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA

==========

 

 

 


Số lượt đọc: 1160 - Cập nhật lần cuối: 09/02/2017 14:04
BÀI ĐÃ ĐĂNG