Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 của sinh viên CTTT, CLC & POHE_cập nhật ngày 24/2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: … /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

                      

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 của sinh viên CTTT, CLC & POHE

 

 

Căn cứ quyết định số 361/QĐ-ĐHKTQD  ngày 29/02/2016  của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc quy định mức học phí đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE. Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE thông báo thời kế hoạch nộp học phí học kỳ 2 năm 2016 - 2017 của sinh viên CTTT, CLC & POHE như sau:

1. Thời gian nộp học phí: Từ 8h00 ngày 16/02/2017 đến 16h00 ngày 16/03/2017.

2. Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

2.1. Phương thức nộp tiền mặt: Tại điểm thu học phí, phòng Tài chính – Kế toán. Phòng thu phí, lệ phí tầng 1 nhà 7, Trường ĐH KTQD.

2.2. Phương thức chuyển khoản:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Tài khoản: 999926666899 tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt – CN.Hà Nội.

- Lưu ý: - Trong giấy chuyển tiền phải ghi rõ: Họ tên, mã số sinh viên, lớp, hệ chương trình đào tạo. (ví dụ: 11131216_Ngân hàng CLC  khóa 55_ Phạm Thanh Hằng).

   - Sau khi nộp học phí sinh viên gửi lại bản sao phiếu thu/ giấy chuyển tiền cho chủ nhiệm lớp trong thời gian nộp học phí.

3.Mức thu học phí:

 

 

STT

Hệ đào tạo

Mức thu học phí HK 2 năm học 2016-2017

Mức thu học phí theo tháng (đồng)

Mức thu học phí theo kỳ (đồng)

1

Chương trình tiên tiến:

 

 

1.1

Chuyên ngành Tài chính – Khóa 55,56,57,58

4.800.000

 24.000.000

1.2

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 55,56,57

4.000.000

20.000.000

Chuyên ngành Kế toán – Khóa 58

4.800.000

24.000.000

2

Chương trình Chất lượng cao khóa 55,56,57,58.

3.150.000

15.750.000
   Chương trình POHE khóa 55,56,57,58.  3.220.000  16.100.000

 

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 55,56,57,58

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu trung tâm

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

TS Đàm Sơn Toại

 

 

 

 


Số lượt đọc: 7984 - Cập nhật lần cuối: 24/02/2017 13:57
BÀI ĐÃ ĐĂNG