Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Kế hoạch biên soạn kỷ yếu trao bằng cử nhân của sinh viên CT Tiên tiến, chất lượng cao & POHE khóa 55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TT, CLC & POHE

––––––––––––––––––

Số: 21/TB- TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

    

THÔNG BÁO

Kế hoạch biên soạn kỷ yếu trao bằng cử nhân của sinh viên Trung tâm đào tạo tiên tiến, chất lượng cao & POHE khóa 55

              Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa 55

            - Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE khóa 55

 

1.Mục đích

- Giúp sinh viên có thể lưu lại những kỷ niệm thời sinh viên của bản thân cũng như thông tin của bạn bè trong toàn khóa học

- Giúp Nhà trường lưu giữ được thông tin và hình ảnh của tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp qua mỗi khóa học để giới thiệu đến các sinh viên khóa sau và những đoàn khách công tác từ nơi khác đến thăm và làm việc tại trường.

2.Nội dung kỷ yếu

- Phần 1: Giới thiệu về Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Phần 2: Giới thiệu về chương trình học, ban quản lý chương trình; danh sách giảng viên tham gia giảng dạy, khung chương trình đào tạo.

- Phần 3: Hình ảnh các tân cử nhân & thông tin trích ngang

3.Tổ chức thực hiện:

3.1 Đối với sinh viên khóa 55: Yêu cầu mỗi sinh viên nộp cho lớp trưởng các tài liệu cần thiết sau đây để in kỷ yếu:

- Tối thiểu 3 file ảnh cá nhân (tối đa 5 ảnh): Yêu cầu ảnh chụp phải có nội dung phù hợp với kỷ yếu.

-  01 file thông tin (theo mẫu đính kèm) có ghi đầy đủ: Họ và tên, Mã sinh viên, Ngày tháng năm sinh, Lớp, Số điện thoại, email, Địa chỉ, Thành tích học tập rèn luyện (nếu có), lời nhắn hoặc slogan, câu nói yêu thích.

- Tất cả ảnh và file thông tin cá nhân được cho vào 1 folder và nén lại. Tên folder ghi tên lớp, họ và tên (VD: TCTT55A_NguyenVanA; NH55_NguyenVanB)

* Lưu ý: Chất lượng file ảnh nên ở mức cao (Dimensions nên từ 1000x1000 pixel trở lên).

- Sau khi tập hợp đủ, lớp trưởng copy file tổng hợp cho GVCN đúng thời hạn.  

3.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Mỗi giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm sau đây:

- Thông báo cho các lớp biết kế hoạch này.

- Yêu cầu mỗi lớp nộp thêm tối thiểu 05 ảnh tập thể.

- Tập hợp ảnh và kiểm tra thông tin của từng cá nhân theo từng lớp riêng.

- Sau khi tập hợp đầy đủ ảnh của cả lớp. GVCN nộp lại cho đồng chí Vũ Anh để tiến hành biên tập, in ấn.

4.Thời gian:

4.1. Thời gian gửi ảnh của sinh viên cho GVCN: Trước ngày 31/3/2017

4.2. Thời gian GVCN nộp ảnh cho đồng chí Vũ Anh: Trước ngày 15/4/2017.

4.3. Thời gian biên tập: Từ 20/4/2017 đến 30/5/2016 (dự kiến).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TT ĐTTT,CLC&POHE

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

  (đã ký)

 TS.Đàm Sơn Toại

 =======****========

Mẫu thông tin cá nhân làm kỷ yếu

=======*****=======


Số lượt đọc: 1400 - Cập nhật lần cuối: 28/02/2017 11:19
BÀI ĐÃ ĐĂNG