Trang chủ » Thông báo
Thông báo
TB điều chỉnh giảng đường K56, 57 CTTT

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE


Số: 17/TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2017

 

 

 

Kính gửi:   - Giảng viên giảng CTTT

                                     - Các lớp sinh viên CTTT K56,K57

                  

Trong học kỳ II năm học 2016-2017, các lớp CTTT,CLC&POHE K58 học môn Tiếng Anh chia thành các lớp với số lượng sinh viên ít, nên cần phòng nhỏ để phù hợp cho các em sinh viên trong việc học tiếng Anh.

Vì vậy, Trung tâm điều chỉnh phòng học một số lớp tại giảng đường D2-205 và D2-206(cả ngày) theo lịch đính kèm. Thời gian điều chỉnh: bắt đầu từ ngày 06/03/0217 đến hết học kỳ II năm học 2016-2017

Đề nghị các GVCN lớp thông báo cho giảng viên và sinh viên về lịch điều chỉnh giảng đường như trên.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

  • Như đề gửi
  • Lưu TTĐTTT,CLC&POHE

KT.  GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 TS. Đàm Sơn Toại

 

 =========****=============

XEM GIẢNG ĐƯỜNG


Số lượt đọc: 664 - Cập nhật lần cuối: 28/02/2017 17:28
BÀI ĐÃ ĐĂNG