Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học lại theo hình thức lớp riêng đợt 1 năm 2017 của sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: 33 /TB-TT ĐTTT,CLC&POHE  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

                             

 THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học lại theo hình thức lớp riêng đợt 1 năm 2017 của sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

 

Căn cứ vào kế hoạch số 136/KH- ĐHKTQD ngày 13/02/2017 về việc tổ chức học lại cho sinh viên Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo hình thức lớp riêng đợt 1 năm 2017;

Căn cứ vào thông báo số 25/TB-TT.ĐTTT,CLC&POHE ngày 13/03/2017 về việc thay đổi mức thu học phí học lại, học cải thiện điểm đối với sinh viên Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE học kỳ 2 năm học 2016-2017;

Căn cứ vào tình hình nộp đơn đăng ký học lại theo hình thức lớp riêng của sinh viên và việc bố trí, sắp xếp lớp học hiện nay;

Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE xin thông báo thời hạn nộp học phí học lại theo hình thức lớp riêng đợt 1 năm 2017 của sinh viên CTTT, CLC & POHE như sau:

  1. Thời hạn nộp học phí: Hạn cuối đến ngày 30/03/2017.
  2. Địa điểm nộp học phí học lại: Tại điểm thu học phí, phòng Tài chính – Kế toán. Phòng thu phí, lệ phí tầng 1 nhà 7, Trường ĐH KTQD.

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 52,53,54,55.

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu trung tâm

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

TS.Đàm Sơn Toại

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1097 - Cập nhật lần cuối: 29/03/2017 08:25
BÀI ĐÃ ĐĂNG