Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Lịch thi học phần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 35/TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 03 tháng  04  năm 2017

 

Kính gửi:      Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

                        Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

                        Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin

                        Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                    Viện Công nghệ Thông tin kinh tế

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp K56,K57,K58, một số học phần kết thúc học sớm và thi theo hình thức trắc nghiệm, vì vậy Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sắp xếp lịch thi cho các học phần như sau (lịch thi chi tiết đính kèm)

Kính đề nghị Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Viện Công nghệ thông tin kinh tế phối hợp tổ chức ca thi cho sinh viên.  

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận:

  • Như đề gửi
  • Lưu TTĐTTT, CLC& POHE

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

 

 

 

Download Lịch thi


Số lượt đọc: 866 - Cập nhật lần cuối: 03/04/2017 15:09
BÀI ĐÃ ĐĂNG