Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Lịch thi cho các học phần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số: 37/TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày  03 tháng  4 năm 2017

 

Kính gửi:      Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

                        Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên

Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp K56,K57 một số học phần kết thúc học sớm, vì vậy Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE sắp xếp lịch thi cho các học phần như sau (lịch thi chi tiết đính kèm)

Kính đề nghị Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên phối hợp tổ chức ca thi cho sinh viên.  

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:

  • Như đề gửi
  • Lưu TTĐTTT, CLC& POHE

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

TS. Đàm Sơn Toại

 

 

Download lịch

 


Số lượt đọc: 951 - Cập nhật lần cuối: 03/04/2017 15:15
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09