Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Thực hiện tuần định hướng và sinh hoạt công dân giữa khóa cho sinh viên khóa 56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số:……./TB – CTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v: Thực hiện tuần định hướng và sinh hoạt công dân giữa khóa cho sinh viên khóa 56)

           

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-ĐHKTQD về việc tổ chức “Tuần định hướng và sinh hoạt công dân giữa khóa” cho sinh viên khóa 56; Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE thông báo và triển khai với các nội dung như sau:

Thời gian: 18 giờ, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Nhà văn hóa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thành phần: Toàn bộ sinh viên khóa 56 của 3 chương trình đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao và POHE

Chú ý: Giáo viên chủ nhiệm phải có mặt từ 17 giờ 45 để thực hiện công tác ổn định và điểm danh sinh viên, quản lý sinh viên đến khi kết thúc chương trình.

Trân trọng thông báo!

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

TS Đàm Sơn Toại

 

=========

Xem lịch học

=========

 

 


Số lượt đọc: 540 - Cập nhật lần cuối: 04/04/2017 16:39
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09