Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên Chương trình chất lượng cao khóa 56 và Chương trình POHE khóa 56, 57

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:  47   /TB-TTĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07  tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Thi đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên

Chương trình chất lượng cao khóa 56 và Chương trình POHE khóa 56, 57

 

Để đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên và có kế hoạch bồi dưỡng những sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra về điều kiện tiếng Anh của Chương trình Chất lượng cao và POHE, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE sẽ tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên chương trình Chất lượng cao khóa 56 vào ngày 23/04/2017 (Chủ nhật) sinh viên chương trình POHE khóa 56, 57 vào ngày 07/5/2017.

Sinh viên sẽ thi đủ các kỹ năng của môn Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết).

Nhận được thông báo này, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập thông báo tới toàn thể các sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 56 và POHE khóa 56, 57 biết và thực hiện.

Sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra tiếng Anh theo quyết định số 2477/QĐ-ĐHKTQD nộp lại bản photo chứng chỉ ngoại ngữ kèm bàn gốc để đối chiếu trước ngày 11/4 cho thầy Vũ Anh (P.105 nhà 14 Đại học Kinh tế Quốc dân). Sinh viên nộp muộn sẽ phải tham dự kì thi theo quy định.

                           

                            

Nơi nhận:

- Các lớp CLC K56 và POHE K56,57

- Các GVCN lớp

- Lưu TTTĐTTT, CLC&POHE                            

                          

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

TS.Đàm Sơn Toại

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1289 - Cập nhật lần cuối: 07/04/2017 10:30
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09