Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt 3 - năm học 2016-2017)

Sinh viên xem thông báo của nhà trường tại link dưới.

https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-v-v-to-chuc-on-tap-va-kiem-tra-chuan-dau-ra-ngoai-ngu-doi-voi-sinh-vien-chinh-quy-dot-3-nam-hoc-2016-2017


Số lượt đọc: 705 - Cập nhật lần cuối: 11/04/2017 08:50
BÀI ĐÃ ĐĂNG
Lịch thi học phần  03/04/2017 15:09