Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v Đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016- 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TTĐTTT, CLC & POHE

Số: 55/TB-TT ĐTTT,CLC&POHE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

                         

 THÔNG BÁO

V/v Đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016- 2017

 

 

Căn cứ vào thông báo số 20/TB-TT.ĐTTT,CLC&POHE ngày 13/02/2017 về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 của sinh viên CTTT, CLC & POHE ;

Tính đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Vì vậy, Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE đề nghị những sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo) hoàn thành việc nộp học phí học kỳ 2 năm 2016-2017 cho Nhà trường trước ngày 05/05/2017. Sau thời hạn trên những sinh viên nào không hoàn thành việc nộp học phí theo thông báo này sẽ không được dự thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017.

  1. Thời hạn nộp học phí: Hạn cuối đến ngày 05/05/2017.
  2. Địa điểm nộp học phí học lại: Tại điểm thu học phí, phòng Tài chính – Kế toán. Phòng thu phí, lệ phí tầng 1 nhà 7, Trường ĐH KTQD.

 

 

 

Nơi nhận:

- Sinh viên CTTT, CLC & POHE khóa 52,53,54,55.

- Phòng TC- KT ( để b/c)

- Lưu trung tâm

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

TS. Đàm Sơn Toại

 

 =======

Danh sách nợ học phí

 

 

 

 


Số lượt đọc: 926 - Cập nhật lần cuối: 26/04/2017 14:53
BÀI ĐÃ ĐĂNG