Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh lịch kiểm tra kỹ năng nói (phỏng vấn) đối với sinh viên chương trình tiên tiến

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số: ........../TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017

  

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch kiểm tra kỹ năng nói (phỏng vấn) đối với sinh viên chương trình tiên tiến

trong đợt tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy

(đợt 3 - năm học 2016-2017)

 

            Căn cứ Thông báo số 548/TB-ĐHKTQD ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 3, năm học 2016-2017;

            Căn cứ Kết quả của cuộc họp Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 09/5/2017 tại Phòng họp gác 2, Nhà 10;

Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh lịch kiểm tra kỹ năng nói (phỏng vấn) đối với sinh viên chương trình tiên tiến trong đợt tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt 3 - năm học 2016-2017) như sau:

 

Lịch theo Thông báo số 458/TB-ĐHKTQD

(lịch cũ)

Lịch theo Thông báo mới

(Lịch mới)

Thời gian: 13h30-17h30, chủ nhật, 21/5/2017

Địa điểm: Giảng đường D

 

Thời gian: 7h30-11h30, Thứ 7, 20/5/2017

Địa điểm: Giảng đường D

 

 

Danh sách chi tiết từng Phòng thi sẽ được thông báo chung đến sinh viên trước ngày 17/5/2017 trên Website của Trung tâm đào tạo TT, CLC&POHE.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng(để chỉ đạo);

- TTĐT TT, CLC&POHE (để t/b cho sv)

- Khoa NNKT (để p/h thực hiện)

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 ====

Lưu ý: Các kỹ năng khác không thay đổi

Sinh viên có thể xem lại lịch thi của Nhà trường tại đây.

Lịch thi Chuẩn đầu ra NN

====

 


Số lượt đọc: 603 - Cập nhật lần cuối: 09/05/2017 14:18
BÀI ĐÃ ĐĂNG