Trang chủ » Thông báo
Thông báo
Lịch nộp chuyên đề TT của SV CLC 55

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

----------------------

Số:  63/TTĐTTT

v/v Lịch nộp chuyên đề TT của SV CLC 55

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

                  

Kính gửi:    - Các CVHT/CB phụ trách lớp

                                      - Sinh viên Chương trình Chất lượng cao khóa 55

 

Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-ĐHKTQD-TTĐTTT ngày 10/4/2017 về việc tổ chức thuyết trình chuyên đề thực tập cho sinh viên hệ chính quy, Chương trình Chất lượng cao khóa 55, năm 2017, Nhà trường thông báo lịch nộp chuyên đề như sau:

  1. Thời gian nộp chuyên đề: Các ngày 30/5/2017 và 31/5/2017
  2. Số lượng chuyên đề nộp: 4 bản

- 01 bản nộp trực tiếp cho GVHD

- 01 bản nộp cho P. Thanh tra (bìa mềm)

- 02 bản nộp cho TT (qua CVHT) (bìa cứng)

  1. Quy trình nộp chuyên đề:
  • Sinh viên nộp chuyên đề cho CVHT, ký nộp vào DS lớp

Lưu ý: Chuyên đề chỉ được tiếp nhận khi có Bản nhận xét của cơ sở thực tập (dấu đỏ)- bản chuyển cho P.Thanh tra

  • Lớp trưởng nộp 02 đĩa CD cho CVHT/GVCN lớp. Trong đó tổng hợp chuyên đề của chuyên ngành, theo nhóm vào 2 đĩa CD và thư mục ghi rõ theo thứ tự: Mã số SV, họ và tên SV, tên đề tài, họ và tên giáo viên hướng dẫn

            Nhận được Thông báo này, đề nghị các CVHT/CB phụ trách các lớp  Chất lượng cao khóa 55 thông báo cho sinh viên được biết về Lịch nộp chuyên đề thực tập theo đúng thời hạn đã quy định.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC và POHE

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TTĐTTT, CLC VÀ POHE

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Đàm Sơn Toại

==========

Mẫu phiếu đánh giá

 ==========

 

 


Số lượt đọc: 1021 - Cập nhật lần cuối: 12/05/2017 09:34
BÀI ĐÃ ĐĂNG