Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO v/v xếp lớp chuyên ngành cho sinh viên lớp POHE - K59 (lần 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

________________

Số: 1431/TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO  

v/v xếp lớp chuyên ngành cho sinh viên lớp POHE - K59

(lần 2)

 

            Căn cứ Kế hoạch số 736/KH-ĐHKTQD ngày 01/6/2017 về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

            Căn cứ Thông báo số 1059/TB-ĐHKTQD ngày 31/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017;

            Căn cứ Quyết định số: 514/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về việc thành lập Ban đón tiếp sinh viên nhập học và xếp chuyên ngành đại học hệ chính quy khóa 59 năm 2017;

            Căn cứ Kế hoạch số 1113/KH-ĐHKTQD  ngày 09/8/2017 về việc xếp chuyên ngành cho sinh viên khóa 59;

            Căn cứ Kết quả tuyển sinh của chương trình tiên tiến, chất lượng cao;

            Căn cứ số lượng sinh viên còn lại của các lớp chuyên ngành POHE;

            Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Giám hiệu về việc xếp chuyên ngành lần 2 cho sinh viên các lớp POHE,

            Nhà trường thông báo về việc xếp chuyên ngành lần 2 cho sinh viên POHE như sau:

 1. Số sinh viên hiện tại của các lớp POHE (ngày 26/9/2017)

Lớp chuyên ngành

Số sinh viên

hiện tại

Trong đó

Số sinh viên

truyến tuyển NV1

Số sinh viên

trúng tuyển NV 2,3,...

POHE - Quản trị khách sạn

65

60

05

POHE - Quản trị lữ hành

55

16

39

POHE - TT Marketing

43

42

01

POHE - QTKD thương mại

25

25

0

POHE - Luật kinh doanh

31

07

24

POHE - Toán tài chính

22

03

19

POHE - Thống kê KT-XH

16

02

14

Tổng

257

155

102

 

 1. Hủy 02 lớp POHE: chuyên ngành Toán tài chính; Thống kê KT-XH do số sinh viên còn lại quá ít và cho phép 05 sinh viên trúng tuyển NV1 vào 2 chuyên ngành này đăng ký vào 1 trong 05 chuyên ngành POHE còn lại.
 2. Giữ nguyên các sinh viên đã trúng tuyển NV1 vào các lớp POHE-Quản trị khách sạn, POHE-Quản trị lữ hành, POHE-Truyền thông Marketing; POHE-QTKD thương mại; POHE-Luật kinh doanh.

 

 1. Cho phép 69 sinh viên trúng tuyển nguyện NV2,3,4,... vào các chuyên ngành POHE-Quản trị khách sạn, POHE-Quản trị lữ hành, POHE-Truyền thông Marketing; POHE-QTKD thương mại; POHE-Luật kinh doanh có quyền lựa chọn học chuyên ngành đã trúng tuyển hoặc tham gia xếp chuyên ngành lần 2 theo mục 5 của thông báo này.

 

 1. Xếp chuyên ngành lần 2

- Đối tượng: tất cả sinh viên ở mục 4 không lựa chọn học chuyên ngành đã trúng tuyển và 33 sinh viên trúng tuyển NV2,3,4,... vào 2 chuyên ngành POHE - Toán tài chính, POHE - Thống kê KT-XH.

- Sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành sau:

 

Lớp chuyên ngành

Mã chuyên ngành

POHE - Luật kinh doanh

125

POHE - QTKD thương mại

126

POHE - TT Marketing

127

POHE - Quản trị lữ hành

128

POHE - Quản trị khách sạn

129

- Chỉ tiêu cụ thể cho từng chuyên ngành sẽ được công bố sau khi có kết quả đăng ký của mục 2 và mục 4 của Thông báo này.

 

 1. Nguyên tắc xếp chuyên ngành lần 2: giống như nguyên tắc xếp chuyên ngành lần 1 (ban hành theo Kế hoạch 736/KH-ĐHKTQD ngày 01/6/2017 về công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017).

 

 1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 14h00, thứ 6, ngày 29/9/2017.

- Địa điểm: Giảng đường D102 

 

 Nơi nhận:

 • BGH (để báo cáo);
 • Các Khoa/Viện đào tạo chuyên ngành;
 • TTĐT TT,CLC&POHE (để thông báo cho SV);
 • Lưu P.TH, P.QLĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 =========

Danh sách SV POHE

 


Số lượt đọc: 2272 - Cập nhật lần cuối: 26/09/2017 22:09
BÀI ĐÃ ĐĂNG