Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ khai giảng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE & ABD2+2 Khóa 59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT,CLC & POHE 

Số:  133 /TB-TTĐTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

  THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ khai giảng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE & ABD2+2 Khóa 59

 Kính gửi: Sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE & ABD2+2

       Căn cứ Kế hoạch số: 1471/KH-ĐHKTQD ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc “Tổ chức Lễ khai giảng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE & ABD 2+2 Khóa 59”; Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lương cao & POHE thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 59 tới dự Lễ khai giảng với nội dung như sau:

  1. Thời gian: 08h00, Thứ Ba, ngày 10/10/2017
  1. Địa điểm:  Hội trường A – ĐH Kinh tế Quốc dân 

          Để buổi Lễ được diễn ra long trọng, đúng kế hoạch, Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE thông báo để toàn thể sinh viên Khóa 59 không có lịch học vào thời gian trên đến dự lễ khai giảng đúng giờ. Sinh viên tham dự lễ khai giảng mặc đồng phục của chương trình.

 

Nơi nhận:

  • - Như trên;
  • - Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
  • - Lưu VP TTĐTTT

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)  

TS. Đàm Sơn Toại

 


Số lượt đọc: 1318 - Cập nhật lần cuối: 06/10/2017 14:14
BÀI ĐÃ ĐĂNG