Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO V/V triển khai thực hiện chuyến đi thực tế môn học của sinh viên POHE chuyên ngành Quản trị lữ hành tại Hàn Quốc

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

Số:   141/TB-TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN POHE, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH TẠI HÀN QUỐC

 

Theo Quyết định số 776/QĐ-ĐHKTQD ngày 31 tháng 10 năm 2017 của trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà trường tổ chức cho sinh viên Chương trình POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K57 đi thực tế môn học “Thiết kế chương trình du lịch 2” tại Hàn Quốc từ ngày 24/11/2017 đến ngày 28/11/2017.

Mỗi sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ với mức chi phí là 3,680,000 VNĐ/sinh viên.

Đề nghị 14 sinh viên lớp POHE, chuyên ngành Quản trị Lữ hành K57 thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của chuyến đi và tự túc các khoản chi ngoài khoản hỗ trợ của Nhà trường để đảm bảo chương trình chuyến đi thực tế môn học.

 

Nơi nhận:

Sinh viên lớp POHE K57 QTLH;

Lưu TTĐTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đã ký) 

TS. Đàm Sơn Toại

 


Số lượt đọc: 638 - Cập nhật lần cuối: 02/11/2017 14:23
BÀI ĐÃ ĐĂNG