Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh sinh viên POHE khóa 58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 Số: 1551/KH- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

           

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH POHE K58

           

1. Mục đích

- Thực hiện theo quy định số 129 /QĐ-ĐHKTQD ngày 08 /2/2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chương trình Tiên tiến, chất lượng cao và POHE khóa 58.

- Kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ trước khi học các môn chuyên ngành được giảng dạy bằng Tiếng Anh.

2 Thời gian, địa điểm

2.1. Thời gian: Ngày thi 02/12/2017 (Thứ bảy)

2.2. Địa điểm: Giảng đường B (Phòng thi cụ thể sẽ có thông báo sau)

2.3. Kế hoạch thời gian:

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

14h00

28/11/2017

Tổ chức in sao đề thi

Khoa NNKT và

TTĐTTT, CLC&POHE

7h00 - 11h30

02/12/2017

Tổ chức cho sinh viên thi POHE K58 các kỹ năng: Nghe, đọc, viết và thực hành tổng hợp (180 phút)

Khoa NNKT

13h00 - 17h00

02/12/2017

Tổ chức cho sinh viên POHE K58 thi kỹ năng: Nói

Khoa NNKT

04/12/2017

Dọc phách

TTĐTTT, CLC&POHE

05/12/2017

- 07/12/2017

Chấm thi

Khoa NNKT

12/12/2017

Thông báo kết quả thi

TTĐTTT, CLC&POHE

3. Phân công cụ thể

3.1. Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm chính tổ chức kỳ thi:

- Chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho kỳ thi trình Ban giám hiệu phê duyệt;

- Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi chi tiết cho các đơn vị liên quan và sinh viên POHE khóa 58;

- Lập danh sách sinh viên dự thi, danh sách phòng thi, thông báo cho Khoa NNKT và sinh viên POHE khóa 58;

- Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị sắp xếp giảng đường thi;

- Chủ trì và phối hợp với Khoa NNKT in đề thi, dọc phách, tổ chức kỳ thi, thông báo điểm cho sinh viên;

- Chuẩn bị tài liệu cho kỳ thi: Giấy, bút, văn phòng phẩm…;

- Dự trù kinh phí tổ chức kỳ thi, trình Hiệu trưởng phê duyệt qua phòng Tài chính kế toán

- Phối hợp các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán, Quản trị thiết bị, Khoa NNKT và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên Chương trình POHE khóa 58 nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ tiếng Anh của sinh viên.

3.2. Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Ra đề thi, phối hợp với TTĐTTT, CLC&POHE in đề thi;

- Phân công và bố trí cán bộ coi thi và cán bộ chấm thi cho kỳ thi ngày 02/12/2017;

- Chuẩn bị đài cho phần thi nghe;

- Bố trí cán bộ chấm bài thi theo đúng kế hoạch.

3.3. Phòng Quản trị thiết bị

Bố trí giảng đường, bàn ghế phục vụ cho kỳ thi theo số lượng do Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao đề xuất.

3.4. Phòng Tài chính - Kế toán

Thanh toán kinh phí tổ chức kỳ thi theo dự trù của TTĐTTT, CLC&POHE được Ban Giám Hiệu duyệt.

Hiệu trưởng yêu cầu các Ông/Bà trưởng các Khoa, các Phòng có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức kỳ thi nghiêm túc và đánh giá được trình độ tiếng Anh của sinh viên.

 

 

Nơi nhận:

- Các P.Hiệu trưởng (để chỉ đạo)

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện)

-  Lưu TH, TTĐTTT, CLC &POHE

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký) 

 

TS. Trần Thọ Đạt

 


Số lượt đọc: 669 - Cập nhật lần cuối: 03/11/2017 15:11
BÀI ĐÃ ĐĂNG