Trang chủ » Thông báo
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc mua và nhận thẻ Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐTTT,CLC & POHE

 Số: 163 /TB- TTĐTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017 

THÔNG BÁO

Về việc mua và nhận thẻ Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2017 – 2018

Kính gửi :  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp Chương trình Tiên tiến, CLC & POHE

                      - Sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

 

Căn cứ vào Thông báo ngày 13/12/2017 của trường ĐH KTQD về việc bổ sung thông tin mua Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm học 2017-2018;

Căn cứ số lượng và tình hình đóng BHYT của các sinh viên đang theo học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm học 2017-2018;

Trung tâm  Đào tạo TT, CLC & POHE thông báo tới tất cả sinh viên các lớp Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE về việc mua thẻ, bổ sung thông tin BHYT với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối với sinh viên K59:
  • Những sinh viên đã đăng ký mua thẻ BHYT khi nhập học vào Trường phải liên hệ với ban cán sự lớp cũ để nhận thẻ ( dự kiến trước 31/12/2017)
  • Sau ngày 31/12/2017, những sinh viên chưa nhận được thẻ BHYT sẽ nhận trực tiếp tại Trạm y tế hoặc liên hệ với ban cán sự lớp hiện tại để nhận thẻ.
  1. Đối với sinh viên K56-K58:
  • Những sinh viên đã nộp tiền mua BHYT nhưng thiếu thông tin (danh sách sv đính kèm) sẽ phải nộp bổ sung thông tin. Bản cứng gửi về Trạm y tế trường, bản mềm (theo mẫu 01 đính kèm) bắt buộc gửi theo vào địa chỉ Email: tramyte@neu.edu.vn. Thời hạn nộp: Từ nay đến hết ngày 21/12/2017.
  • Những sinh viên chưa đăng ký mua BHYT phải xuống P.TC-KT nộp lệ phí, sau đó điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Trạm y tế trường.
  • GVCN các lớp có trách nhiệm đôn đốc sinh viên lớp mình nộp bổ sung thông tin mua BHYT.

Nhận được thông báo này, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên thực hiện theo đúng hướng dẫn của thông báo này. Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc phát hành thẻ BHYT chậm đối với những sinh viên không nộp bổ sung thông tin theo thông báo này.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu TTĐTTT, CLC & POHE;

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 ( Đã ký )

 TS Lương Thu Hà

======

Thông báo

Mẫu  

 

 


Số lượt đọc: 1654 - Cập nhật lần cuối: 21/12/2017 10:14
BÀI ĐÃ ĐĂNG