Trang chủ » Thông báo
Thông báo
KẾ HOẠCH Thực tập và viết báo cáo thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình POHE khóa 56, năm học 2017 - 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:1984/KH-ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                   

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Thực tập và viết báo cáo thực tập đối với sinh viên hệ chính quy,

Chương trình POHE khóa 56, năm học 2017 - 2018 

 

Căn cứ kế hoạch học tập của Chương trình POHE khóa 56, Ban Giám hiệu quy định kế hoạch thực tập và viết báo cáo thực tập cho sinh viên hệ chính quy, Chương trình POHE khoá 56 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu thực tập

- Củng cố, nâng cao kiến thức lý luận đã học; gắn học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Giúp sinh viên hệ thống hóa và củng cố kiến thức chuyên môn đã được trang bị, vận dụng vào thực tế để phân tích các chính sách hoặc giải quyết các vấn đề thuộc ngành và chuyên ngành đào tạo như phân tích đánh giá các hoạt động quản lý và kinh doanh tại cơ sở, kiến nghị các biện pháp đổi mới và hoàn thiện hệ thống kinh doanh;

- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm chất trí tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết một vấn đề thực tế;

- Tạo cho sinh viên có cơ hội phát hiện những kiến thức và kỹ năng còn thiếu để có kế hoạch bổ sung hoàn thiện;

- Rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc của người cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

2. Điều kiện sinh viên được thực tập và viết báo cáo

     Căn cứ Quy định về thực tập và viết báo cáo thực tập đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo Chương trình POHE tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2012 của Hiệu trưởng. Điều kiện để sinh viên được đi thực tập, và viết báo cáo thực tập như sau:

- Tích lũy được ít nhất 75% tổng số tín chí của chương trình đào tạo;

- Thỏa mãn các điều kiện tiên quyết của học phần báo cáo thực tập;

- Đang trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định;

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường. 

3.Thời gian, nội dung và phương pháp thực tập

3.1 Thời gian thực tập

Tổng thời gian thực tập là 09 tuần, từ ngày 08/01/2018 đến ngày 18/03/2018, gồm 02 tuần chuẩn bị cho đợt thực tập và 07 tuần thực tập tại cơ sở thực tế. Không bao gồm thời gian nghỉ lễ, tết.

a) Thời gian chuẩn bị thực tập: 02 tuần, từ ngày từ ngày 08/01/2018 đến ngày 21/01/2018, Trong thời gian này sinh viên phải thực hiện các công việc sau đây:

+ Tham dự các  buổi tổ chức tập huấn, phổ biến mục đích, nội dung, kế hoạch thực tập và báo cáo báo cáo;

+ Nhận giáo viên hướng dẫn;

+ Liên hệ với giáo viên hướng dẫn để xin ý kiến của giáo viên hướng dẫn về đơn vị thực tập, nội dung thực tập và viết báo cáo;

           + Liên hệ địa điểm thực tập phù hợp với chuyên ngành học và đề tài nghiên cứu.

b) Thời gian thực tập là 08 tuần (từ 22/01/2018-18/03/2018), đã bao gồm thời gian nghỉ Tết. Sau thời gian thực tập, sinh viên nộp báo cáo thực tập và kết quả đánh giá của cơ sở thực tập cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 27/03/2018. Thời gian đánh giá, chấm báo cáo thực tập dự kiến từ ngày 28/03/2018 đến 03/04/2018.

Thời gian thực tập dự kiến phân bổ trong bảng dưới đây:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

08/01/2018 -

21/01/2018

  • Phổ biến kế hoạch thực tập cho sinh viên
  • Nhận giáo viên hướng dẫn

- Liên hệ địa điểm thực tập

- Chuẩn bị đề cương báo cáo thực tập

Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE

Giáo viên hướng dẫn

22/01/2018- 18/03/2018

- Sinh viên xuống cơ quan thực tập, thu thập tài liệu và hoàn thiện đề cương

- Nộp đề cương cho giáo viên hướng dẫn

- GVHD chỉnh sửa đề cương và trả cho sinh viên

 

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên

 

19/03/2018-25/03/2018

  • Viết báo cáo thực tập

Sinh viên

26/03/2018-27/03/2018

- Sinh viên nộp 03 báo cáo thực tập cuối khóa cho GVHD (2 bản có dấu đỏ của cơ sở thực tập và 1 bản photo)

- Sinh viên nộp đề cương, bản thảo và bản in qua phần mềm sao chép chống đạo văn Turnitin theo quy đinh có bút tích của giáo viên hướng dẫn và gửi về Trung tâm

 

- Phầm mềm báo cáo ghi chung cả lớp vào 02 đĩa CD để cán bộ lớp nộp lại Trung tâm

 

Sinh viên

 

28/03/2018-03/04/2018

  • Giáo viên chấm báo cáo thực tập và nộp kết quả về Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE

 

Giáo viên hướng dẫn

04/04/2018-06/04/2018

  • Giáo viên nộp 2 bản báo cáo thực tập có bút tích của GVHD (trong đó 1 bản có dấu đỏ của cơ sở thực tập và 1 bản photo) cho Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE

Giáo viên hướng dẫn

Trước ngày 10/4/2018

  • Tổng hợp điểm và thông báo kết quả cho sinh viên

Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE

Trước ngày 16/4/2018

  • Trung tâm nộp chuyên đề của sinh viên cho phòng Thanh tra – Pháp chế

Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE

Trước ngày 02/05/2018

  • Phòng Thanh tra- Pháp chế tiến hành kiểm tra, thanh tra báo cáo thực tập, sau đó gửi kết quả về Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE

Phòng Thanh tra- Pháp chế

3.2 Nội dung thực tập

- Tùy thuộc vào đặc điểm của từng chuyên ngành, các Khoa/ Viện chi tiết hóa và phổ biến nội dung thực tập và các hướng nghiên cứu cho sinh viên trong buổi triển khai thực tập.

3.3 Phương pháp thực tập

3.3.1 Trước khi xuống cơ sở thực tập

- Tham gia các buổi báo cáo báo cáo do Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE và Khoa/Viện tổ chức;

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến công ty dự kiến thực tập;

- Liên hệ cơ sở thực tập;

- Liên hệ với giáo viên hướng dẫn;

- Trên cơ sở Kế hoạch thực tập chung của Nhà Trường, sinh viên chuẩn bị kế hoạch thực tập chi tiết của cá nhân.

3.3.2 Sau khi xuống cơ sở thực tập

- Nghe cán bộ cơ sở thực tập giới thiệu tổng hợp về tình hình đơn vị, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị và các hoạt động chính của cơ sở;

- Nghiên cứu tài liệu, trao đổi, khảo sát, phỏng vấn các cán bộ của cơ quan thực tế để lấy thông tin tư liệu phục vụ viết báo cáo cuối khóa;

- Tham gia công tác cụ thể theo yêu cầu của cơ sở thực tập;

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, kế hoạch thực tập của trường, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của cán bộ, chuyên gia cơ sở thực tập;

- Thu tập tài liệu và viết báo cáo thực tập.

4.Quy định đối với báo cáo thực tập

4.1. Quy định về hình thức báo cáo thực tập

- Hình thức báo cáo phải đảm bảo các yêu cầu trong phụ lục gửi kèm quy định này. Độ dài của báo cáo tối thiểu 45 trang đánh máy, được in trên một mặt giấy A4 theo mẫu quy định của Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

- Nội dung của báo cáo phải bao gồm cả phần khung lý thuyết, thực trạng và giải pháp cho vấn đề nghiên cứu, đảm bảo về cơ sở trích dẫn và các quy định của Nhà trường về việc đánh giá báo cáo qua phần mềm chống sao chép Turnitin;

- Trong báo cáo thực tập sinh viên phải có ý kiến nhận xét, đánh giá và xác nhận của cơ sở thực tập;

4.2. Quy định về đánh giá báo cáo thực tập

- Điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp là trung bình cộng điểm giảng viên hướng dẫn và điểm của người chấm thứ 2 (là giảng viên do Trưởng Bộ môn phân công), được làm tròn đến sau dấu phẩy một chữ số, chấm theo thang điểm 10;

Cách tính điểm như sau:

                                   (A+B)/2 = Điểm báo cáo

Trong đó:

  + A là điểm chấm báo cáo của giáo viên hướng dẫn.

  + B là điểm đánh giá giảng viên thứ 2 do Trưởng Bộ môn phân công.

Điểm báo cáo được làm tròn đến một chữ số thập phân; chấm theo trang điểm 10 (ví dụ: 9.25 làm tròn thành 9.3).

  • Trong trường hợp điểm của các giáo viên lệch nhau quá quy định sẽ xử lý theo quy định hiện hành.
  • Điểm đánh giá thực tập tốt nghiệp bao gồm 2 phần: Điểm báo cáo thực tập tốt nghiệpđiểm của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập đánh giá. Điểm đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập không được vượt quá 30% điểm đánh giá thực tập tốt nghiệp.

5.Tổ chức thực hiện

5.1. Phân công thực hiện

5.1.1. Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

- Quyết định danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập trên cơ sở đề xuất của Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

- Quyết định mẫu thống nhất báo cáo báo cáo thực tập cuối khóa, thang điểm chấm báo cáo thực tập cuối khóa trên cơ sở đề xuất của Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;

- BQL và Trung tâm ĐTTT, CLC&POHE phối hợp với các phòng ban, khoa có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập, kiểm tra các nhóm thực tập để nắm tình hình chung và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian thực tập.

5.1.2. Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Là đơn vị thường trực đầu mối, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên nộp đầy đủ học phí theo quy định. Mức học phí theo thông báo hàng năm của Phòng Tài chính – Kế toán  đối với sinh viên Chương trình POHE;

- Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập, xét cho sinh viên đủ điều kiện thực tập; cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên;

- Phối hợp với các Khoa có chuyên ngành POHE tổ chức báo cáo báo cáo cho sinh viên trước khi xuống cơ sở thực tập;

- Xác định thời gian, địa điểm và phối hợp với Khoa có Chương trình POHE tổ chức giới thiệu, phổ biến Kế hoạch thực tập tổng hợp cho sinh viên Chương trình POHE khóa 56, sắp xếp địa điểm cho các báo cáo viên theo yêu cầu của từng chuyên ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa có chuyên ngành POHE tổ chức kiểm tra công tác thực tập cuối khóa của sinh viên;

- Tổng hợp điểm báo cáo thực tập, điểm đánh giá thực tập tốt nghiệp và thông báo kết quả cho sinh viên;

- Tập hợp báo cáo gửi Phòng Thanh tra - Pháp chế theo quy định về thanh tra báo cáo tốt nghiệp;

- Lưu trữ dữ liệu điểm để xét học bổng cho sinh viên.

5.1.3. Khoa có Chương trình POHE

- Gửi danh sách phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập cuối khóa cho Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

(Trong danh sách cần ghi rõ họ và tên; học hàm, học vị; hướng nghiên cứu chính), (hạn cuối ngày 19/01/2017);

- Lập bản chi tiết hóa kế hoạch, nội dung và hướng nghiên cứu thực tập phù hợp cho từng chuyên ngành đào tạo theo Chương trình POHE (Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông Marketing);

- Thông báo thời gian phổ biến kế hoạch thực tập chi tiết cho Trung tâm Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE  để bố trí giảng đường và thông báo cho sinh viên.

- Theo dõi và đôn đốc giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập theo đúng kế hoạch và nộp kết quả cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 03/04/2018.

- Giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập nộp lại 02 bản báo cáo thực tập của sinh viên có bút tích của GVHD (01 bản có dấu đỏ của cơ sở thực tập và 01 bản photo) cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 06/04/2018.

5.1.4.Phòng Tài chính - Kế toán

Căn cứ Quy chế thu chi nội bộ của Trường đối với Chương trình POHE  để thực hiện công việc:

- Thanh toán kinh phí cho công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai thực tập cho sinh viên Chương trình POHE; kinh phí cho các Khoa có Chương trình POHE;

- Thanh toán tiền chấm báo cáo trên cơ sở quyết định phân công giáo viên hướng dẫn.

5.1.5. Phòng Thanh tra pháp chế

- Lập Báo cáo trình Hiệu trưởng Kế hoạch thanh tra báo cáo thực tập;

- Tổng hợp danh sách sinh viên Chương trình POHE vi phạm quy chế, mức độ vi phạm và đề nghị hình thức xử lý và gửi cho Thường trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (Qua Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 02/05/2018 để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Chương trình POHE;

- Phối hợp với Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để tổ chức kiểm tra thực tập cuối khóa.

5.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra quá trình thực tập

5.2.1. Đối với BQL và Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE

- Ban Quản lý chỉ đạo và Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE phối hợp với các phòng ban, Viện/Khoa có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập, lập đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất quá trình thực tập của sinh viên để nắm tình hình chung và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian thực tập. Nếu sinh viên nào vắng mặt trong các buổi kiểm tra mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định.

5.2.2. Đối Khoa, Viện chuyên ngành và giáo viên hướng dẫn

- Cùng với cơ quan thực tập thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra tiến độ thực tập của sinh viên theo Kế hoạch thực tập chi tiết của chuyên ngành;

- Phản ảnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hướng dẫn thực tập với Ban Giám hiệu (qua Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE);

- Chịu trách nhiệm về chất lượng báo cáo thực tập của sinh viên, chịu trách nhiệm trước nhà trường về tiến độ thực tập, sự trùng lặp của báo cáo thực tập của sinh viên.

5.2.3. Đối với sinh viên

Tìm cơ sở thực tập phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Chấp hành nghiêm túc kế hoạch thực tập, kỷ luật lao động tại cơ sở thực tập; chủ động tìm sự giúp đỡ và hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và cán bộ cơ sở thực tập trong quá trình viết báo cáo thực tập, xây dựng và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cơ sở thực tập.

- Xin ý kiến nhận xét, đánh giá của cơ sở thực tập về quá trình thực tập, có  xác nhận bằng dấu đỏ. Sinh viên nộp báo cáo thực tập về Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE theo kế hoạch chung.

- Nộp 03 bản báo cáo thực tập (trong đó có 02 bản có dấu đỏ của cơ sở thực tập và 01 bản photo) cho giáo viên hướng dẫn.

- Nộp đề cương, bản thảo và bản in qua phần mềm sao chép chống đạo văn Turnitin theo quy đinh có bút tích của giáo viên hướng dẫn cho Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Phần mềm báo cáo ghi chung cả lớp vào 02 đĩa CD và thư mục ghi rõ theo thứ tự: Mã số SV, họ và tên SV, tên đề tài, họ và tên giáo viên hướng dẫn, lớp trưởng chuyển lại cho Trung tâm ĐTTT,CLC&POHE.

- Những sinh viên không hoàn thành báo cáo thực tập hoặc nộp chậm thời gian sẽ bị xử lý theo quy định.

    Việc triển khai đợt thực tập có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Hiệu trưởng yêu cầu Ban quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE và các thầy, cô giáo tích cực thực hiện tốt kế hoạch này.

    Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên phản ánh tình hình với Ban Quản lý Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua TTĐTTT, CLC & POHE) để kịp thời giải quyết. (Liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thu Hà; SĐT 0979.482.008, địa chỉ email: nttha1407@gmail.com hoặc đ/c Giao Thị Hoàng Yến; SĐT 0919.200.989, địa chỉ email: giaoyen209@gmail.com).

 

Nơi nhận:

- Các Khoa triển khai chương trình POHE

- P.TC-KT, P.TTPC

- Lưu TH, TTĐTTT, CLC & POHE

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 1460 - Cập nhật lần cuối: 04/01/2018 14:08
BÀI ĐÃ ĐĂNG